Словник із соціальної роботи

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

рефлективні поняття для позначення норм і вимог, в яких реалізуються стандарти соціальної та індивідуальної поведінки, взаємозалежності свобод і відповідальності держави і людини один перед одним. В залежності від статусу особи виділяють політичні і громадянські права і обов’язки; перші стосуються індивіда як підданого держави, другі – як члена громадянського суспільства. англ. rights and duties; нім. die Rechte und Pflichen; угор. jogok és kötelességek; рос. права и обязанности.
Ещё