Словник із соціальної роботи

НЕРІВНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

специфічна форма соціальної диференціації, за якої окремі індивіди, верстви, класи знаходяться на різних сходинках вертикальної соціальної ієрархії, володіють нерівними життєвими шансами і можливостями задоволення потреб. англ. social inequality; нім. soziale Ungleichheit; угор. szociális egyenlőtlenség; рос. неравенство социальное.
Ещё